Wednesday, February 24, 2010'Blizzard Bush'
22x16"